Zavolejte nám
+420 727 977 198

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) – Dveře podlahy Vondráček s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

1.1.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dveře podlahy Vondráček s.r.o. (dále také jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi společností Dveře podlahy Vondráček, s.r.o. jako prodávajícím a jejími zákazníky jako kupujícími.
1.2.  Kupující je povinen se seznámit s VOP ještě před objednáním zboží. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, že je akceptuje a že souhlasí s tím, že část kupní smlouvy je určena odkazem na tyto VOP.
1.3.  Prodávající:
Společnost: Dveře podlahy Vondráček s.r.o.
Sídlo: Palackého třída 2 203/186, 621 00 Brno - Řečkovice,
IČ: 04928792, DIČ: CZ04928792
1.4.  Kupující: Fyzická osoba nebo právnická osoba, která kupuje zboží od prodávajícího a učiněním objednávky akceptuje tyto VOP (dále také jen "kupující").
1.5.  Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

 2. Zadání rozměrů, plány, projekty a jiné podklady kupujícího pro zpracování cenové nabídky

2.1.  Pokud není kupujícím či prodávajícím zcela jasně udána délková jednotka, má se za to, že se jedná o údaj v centimetrech.
2.2.  Není-li na kupujícím či prodávajícím uváděna jiná specifikace, pak se má za to, že prvním udaným rozměrem je šířka a druhým rozměrem je výška. V případě dodávky zárubní je pak třetím rozměrem šířka ostění včetně omítek nebo obkladů.
2.3.  Základní rozměry a vlastnosti jsou upravenynormou ČSN 74 6401. Dveřní křídla jsou zařazena v souladu s normou ČSN EN 1530 do 3. třídy tolerancí a mezní odchylky pro celkovou rovinnost; do 2. třídy tolerancí a mezní odchylky pro místní rovinnostdle ČSN EN 1530; do 2. třídy tolerance a mezní odchylky dle ČSN EN 1529. Jakost a vzhled povrchové úpravy při aplikaci nátěrové hmoty se posuzuje dle ČSN 74 6101. Tolerance kompletů (dveří se zárubněmi) se řídí dle ČSN EN 74 6401.
2.4.  Kupující je povinen předat prodávajícímu společně s poptávkou veškeré technické podklady (např. stavební projekt, plány apod.) nezbytné k řádnému vyhotovení cenové nabídky.
2.5.  Orientace dveřního křídla může být uvedena v následujících zkratkách: „L“ pro levé dveře, „P“ pro pravé dveře. Orientace dveřního křídla je určována pozicí závěsů ve směru otevírání k sobě.

3. Cenová nabídka

3.1.  Prodávající vypracuje na základě obdržené poptávky od kupujícího cenovou nabídku.
3.2.  Cenová nabídka prodávajícího se omezuje výlučně na přesné vymezení a specifikaci zboží a související práce, které jsou jednoznačně určeny v poptávce kupujícího.
3.4.  Cenová nabídka je nezávazná a prodávající je oprávněn ji jednostranně změnit, vyplyne-li tato nutnost po fyzickém zaměření (tzn. v případě, že údaje obsažené v poptávce kupujícího neodpovídají skutečnému stavu). Prodávající je povinen neprodleněo této skutečnosti informovat kupujícího.
3.5.  Pokud se údaje poskytnuté kupujícím pro účely nabídky liší od skutečného stavu zjištěného zaměřením, platí jako konečné pro výrobu/množství materiálu zadávací rozměry zjištěné zaměřením. Zaměření se provádí až po odsouhlasení cenové nabídky. Na základě zaměření může být upravena nabídka. O zaměření bude sepsán protokol, který bude potvrzený prodávajícím i kupujícím.

4. Objednávka

4.1. Kupující může učinit objednávku následujícími způsoby:
   a) elektronickou poštou na adrese obchod@dvereinteriery.cz,
   b) osobně v provozovně prodávajícího,
   c) písemnou objednávkou doručenou na adresu prodávajícího.
4.3. Objednávka musí obsahovat následující údaje:
   a) identifikaci kupujícího:
   - fyzické osoby - spotřebitele: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, příp. adresu pro doručování, e-mail, telefon,
   - fyzické osoby - podnikatel: obchodní jméno, sídlo, IČ, plátce DPH -DIČ, kontaktní osoba, e-mail, telefon,
   - právnické osoby: obchodní firma, sídlo, IČ, plátce DPH - DIČ, kontaktní osoba, e-mail, telefon,
   b) specifikaci objednávaného zboží: název (přesné označení dle ceníku), rozměr, orientaci, povrchovou úpravu, zasklení, přesnou definici doplňků,    cenu a množství zboží; požadované práce – montáž/pokládka, vyrovnání povrchu, …
   c) požadovaný termín dodání v souladu s bodem 10. VOP,
   d) místo dodání zboží (dodací adresu),
   e) potvrzení, že se kupující seznámil s VOP a že s těmito souhlasí,
   f) způsob úhrady kupní ceny,
   g) datum a
4.4. Obsahuje-li objednávka všechny požadované náležitosti, považuje se za závaznou.
4.5. Za objednávku se nepovažuje poptávka zboží.
4.6. Při objednání zboží, které není na skladě nebo které má být vyrobeno dle požadavků zákazníka, může prodávající požadovat úhradu zálohy ve výši 100 % z celkové ceny zboží. Pokud se jedná o standardní zboží, jedná se o zálohu ve výši 50% u sortimentu dveří, 70% u sortimentu podlah. Sjednanou zálohu zaplatí kupující:
a) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury, nebo
b) v hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího.
4.7. Pokud provede kupující jakékoli změny ve specifikaci zbožípo objednání, musí být dodržen postup objednání popsanýv předchozích bodech.

5. Práva a povinnosti prodávajícího

5.1. Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu (dle dostupnosti jednotlivých položek zboží, provozních možností a stanovených termínů dodání).
6.2. Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce, nebylo-li stanoveno jinak.

7. Práva a povinnosti kupujících

7.1. Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být zboží doručeno či, kde má být namontováno.
7.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně ceny za dopravu zboží (případně vč. montáže, pokud je sjednána).  S konečnou cenou je kupující vyrozuměn před dodáním zboží.
7.3. Kupující má právo zrušit objednávku do 24 hodin od objednání a to písemně, e-mailem, poštou nebo faxem, a to i bez udání důvodu. Zruší-li kupující objednávku později, než do termínu uvedeného v předchozí větě, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s obstaráním zboží pro kupujícího, a to až do výše 100 % ceny objednaného zboží a služeb.

 8. Cena zboží a platební podmínky

8.1. Ceny dodávaného zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího platným v době potvrzení objednávky prodávajícím, pokud není písemně sjednána cena jiná. Ceny dodávaného zboží mohou být upraveny samostatnou rámcovou kupní smlouvou, která má ve vztahu k ceně zboží a platebním podmínkách přednost před těmito VOP.
8.2. K ceně určené dle ceníku bude připočítána daň z přidané hodnoty a dle konkrétních podmínek dodávky zboží dále též doprava zboží kupujícímu a příp. i montáž.
8.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží a jeho montáží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v místě sídla prodávajícího,
- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
8.4. Kupující se zavazuje dodržovat dohodnuté platební podmínky a zaplatit celkovou kupní cenu zboží a služeb poskytnutých prodávajícím hotově nebo bezhotovostním převodem na určený bankovní účet prodávajícího včas, tj. ve sjednané lhůtě splatnosti, ve sjednané výši a bez jakékoliv srážky.
8.6. Bylo-li ujednáno složení zálohy, kterou je kupující povinen na základě zálohové faktury uhradit v termínu stanoveném na zálohové faktuře, vzniká prodávajícímu nárok na doplacení kupní ceny po odečtení zálohy dnem dodání zboží, pokud není uvedeno jinak.

 9. Dodací podmínky

9.1. Zboží bez montáže je možné převzít osobně v provozovně prodávajícího nebo dopravit do místa určeném kupujícím. O možnosti převzetí zboží informuje prodávající kupujícího alespoň dva (2) pracovní dny předem. Je-li součástí objednávky i montáž, je kupující povinen zajistit takové technické podmínky na místě samém, aby mohla být provedena řádná montáž, a to zejména:
a) dostatečným nebo odpovídajícím způsobem připravit stavební otvory definované v potvrzení objednávky, přičemž zejména musí být stavební otvor stavebně zapravený a prostý všech nerovností;
b) na stavbě nejsou prováděny práce, které mohou významným způsobem narušit vlastnosti dodávaného zboží (zejm. zednické, malířské, obkladačské práce),
c) zajistit vhodné klimatické podmínky na stavbě (relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-55 %), to vše dále také jen „stavebnípřipravenost“. V opačném případě je kupující povinen o nemožnosti dodání zboží či o nemožnosti provedení montáže zboží bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.
9.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění.
9.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedenov objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
9.5. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
9.6. Kupující je povinen převzít zboží nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne oznámení prodávajícího, že zboží je vyrobeno a připraveno k předání, příp. namontováno (pokud byla sjednána jeho montáž), nejpozději však v den, který je dohodnut jako den dodání či nejzazší den dodací lhůty.
9.7. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje prodávající na tiskopisu prodávajicího nazvaném „Předávací protokol“. Obsah zápisu musí být přizpůsoben povaze a rozsahu prací. V zápise se uvede zejména též soupis příloh a popřípadě i záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích.
9.8. Jestliže kupující odmítne poskytnout prodávajícímu součinnost při převzetí díla, zejména odmítne-li podepsat předávací protokol, je prodávající oprávněn vyhotovit písemný zápis o pokusu prodávajícího řádně předat provedené dílo kupujícímu, který bude stvrzen podpisy osob přítomných při pokusu prodávajícího o řádné předání díla kupujícímu. Za této situace se pak má za to, že dílo bylo prodávajícím řádně provedeno a předáno.

10. Termíny dodání (dodací lhůty)

10.1. Prodávající se zavazuje dodat kupující objednané zboží – interiérové dveře do šesti až osmi (6-8) týdnů, jedná-li se o specifické (atypické) zboží vyráběnédle individuálních požadavků kupujícího je termín dodání individuální. Sortiment podlah 1-3 týdny. Termín dodání může být upraven samostatnou rámcovou kupní smlouvou, která má ve vztahu k termínu dodání přednost před těmito VOP.
10.2. Dodací lhůta (tj. lhůta, ve které se prodávající zavazuje dodat kupujícímu poptávané zboží) začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy budou zároveň splněny veškeré následující podmínky:
  a) kupující zašle prodávajícímu objednávku obsahující veškeré potřebné informace k zakázce a prodávající přijetí a úplnost objednávky kupujícímu potvrdí,
  b) kupující dodá prodávajícímu veškerou nutnou a prodávajícím vyžadovanou dokumentaci,
  c) prodávající provede zaměření na místě samém, je-li toto zaměření z pohledu prodávajícího nutné,
  d) kupující uhradí prodávajícímu celou kupní cenu či požadovanou zálohu na cenu zboží, není-li stranami v konkrétním případě
dohodnuto, že celá kupní cena či záloha na kupní cenu předem placena nebude,
  e) kupující není v prodlení se splacením jakéhokoli svého závazku vůči prodávajícímu.
10.3. Prodávající je oprávněn prodloužit lhůty dodání o nezbytnou dobu, po kterou trvají překážky, jež nastaly nezávisle na vůli
prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její
následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. O existenci těchto překážek je prodávající povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu po jejich vzniku.
10.4. Prodávající není v prodlení s plněním pro překážky způsobené kupujícím. V případě ztížených podmínek dodávky (např. poruchy v dopravě, stávky, živelné pohromy, veřejná porušení pořádku, mobilizace, embargo, povstání, zákaz převodu deviz, omezení dodávky energie, požár, technické závady, pracovní konflikty, ukončení nebo přerušení výroby materiálu apod.) týkajících se zakázky, které prodávajícímu nebo jeho dodavatelům omezují dodávku materiálu potřebného pro řádné plnění zakázky si prodávající vyhrazuje právo přiměřeným způsobem dodací lhůty prodloužit nebo navrhnout jiná adekvátní řešení. O existenci těchto překážek je prodávající povinen informovat kupujícího bez zbytečného odkladu po jejich vzniku.
10.5. Montáž: prodávající má právo nezahájit montáž z důvodůna straně kupujícího, zejména pokud:
  a) není zajištěna řádná stavební připravenost místa montáže dle podmínek obsažených v čl. 9.1.těchto VOP,
  b) kupující neuhradil zálohu nebo kupní cenu dle sjednaných podmínek. Ve výše uvedených případech se doba předání zboží prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné provést montáž. Kupující v daném případě nemůže uplatnit na prodávajícím jakékoli sankce.
10.6. Pokud kupující i přes nesplnění výše uvedených podmínek stavební připravenosti trvá na provedení montáže, nenáleží mu práva z vad zboží.
10.7. Pokud kupující nezajistí stavební připravenost nebo neposkytne součinnost při odstranění výše uvedených závad ani do 30 dnů od zjištění závad bránících v řádném provedení montáže, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

11. Odpovědnost za vady, záruka (reklamační řád) vč. informačnípovinnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
11.2. Bližší podrobnosti jsou obsaženy v Reklamačním řádu.
11.3. Kupující je srozuměn s tím, že pod odpovědnost za vady či záruku nespadají servisní požadavky (zejména další případná seřízení zboží). Takovéto podání obsahující servisní požadavky, ale označené jako reklamace, bude odmítnuto s tím, že kupující je povinen nahradit prodávajícímu účelně vynaložené náklady.

12. Další práva a povinnosti smluvních stran

12.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny. Do té doby není kupující oprávněn disponovat se zbožím.
12.2. Pokud kupující bude v prodlení s platbou v rámci jedné nebo více zakázek, které si u prodávajícího objednal, o více než 10 dnů nebo platby zastavil nebo kupující sám na sebe podal insolvenční návrh anebo byl příslušným soudem v insolvenčním řízení zjištěn jeho úpadek, stávají se veškeré závazky kupujícího vůči prodávajícímu splatnými tím okamžikem. Kupující je v tomto případě povinen neprodleně vrátit veškeré byť i jen zčásti neuhrazené zboží zpět prodávajícímu. Prodávající si pro tyto případy rovněž vyhrazuje právo:
12.3. Kupující nemá právo vznést jakékoliv další dříve nesjednané požadavky z jakéhokoliv důvodu proti nároku prodávajícího na úhradu kupní ceny, pokud toto nebylo odsouhlaseno před uzavřením kupní smlouvy. Případná neuzavřená reklamační řízení nejsou důvodem k prodlení kupujícího s provedením platby nebo k zastavení či odepření platby.
12.4. Dostane-li se kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
12.5. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží bez DPH za každý započatý den prodlení.
12.6. Neoznámí-li kupující bez zbytečného odkladu prodávajícímu nemožnost dodání zboží či nemožnost provedení montáže zboží a prodávající provedené neúspěšné dodání zboží či na místě zjistí nemožnost provedení montáže, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů na dopravu a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
12.7. Veškeré dodatečné změny závazné objednávky/kupní smlouvy či rozsahu zakázky kvalitativního či kvantitativního a doplnění zakázky musí být kupujícím provedeny písemně a rovněž písemně odsouhlaseny prodávajícím, jinak jsou neúčinné a pro prodávajícího nezávazné.
12.8. Montáž požárních uzávěrů může provádět pouze osoba proškolená prodávajícím, a to pouze v souladu s platným montážním návodem. V opačném případě ztrácí kupující práva z vad a ze záruky.
12.9. Do požárního uzávěru není možno jakýmkoliv způsobem zasahovat, např. provádění zkracování či zužování, doplňovat přídavné zámky, měnit zámky, vložky, kování, doplňovat lišty nebo doplňovat a odebírat komponenty nebo vrtat otvory. V opačném případě ztrácí kupující práva z vad a ze záruky; tímto prodávající výslovně upozorňuje kupující na nebezpečí nebo omezení bezpečnosti požárních uzávěrů.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
13.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále také jen „osobní údaje“).
13.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění dle kupní smlouvy a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s dodání zboží či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (zejména sdělení jména a adresy dodání).
13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
13.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
13.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
13.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
13.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav..

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Prodávající je oprávněn k prodeji a montáži zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
14.3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto VOP bez předchozího upozornění.